Sinh viên làm gia sư dạy kèm tại nhà lần đầu tiên cần chú ý điều gì?
Những sinh viên học Đại học năm đầu là một bước tiến mới vì vậy rất quan trọng, kết quả học tập năm đầu giúp các sinh viên cố gắng và có động lực vươn lên ở những năm tiếp theo. Chính vì vậy thời gian học tập luôn được các bạn sinh viên ưu… (0 comment)