Thường người ta chỉ biết đến vai trò làm vua, rồi thoái vị của Bảo Đại. Vì sách giáo khoa dạy thế, chỉ nêu lên hiện tượng của vấn đề. Nhưng thực tế ông Đại làm nguyên thủ 3 lần với các thể chế khác nhau. Lần đầu, như thông lệ, ông nối ngôi cha… (0 comment)